Skip to content
Menu

Parteneriatul excelent pe care îl construim și aranjamentele perfecte de găzduire ale EPRALIMA fac ca stabilirea termenelor să fie foarte satisfăcătoare!  Cea de-a doua TPM, organizată de EPRALIMA, a avut ca scop specific lucrul în comun la produsele intelectuale. Acesta a fost programat la sfârșitul etapei de elaborare a curriculumului, astfel încât partenerii să poată compara și discuta rezultatele. O altă componentă cheie analizată în timpul TPM a fost starea actuală a rezultatelor intelectuale și planificarea ulterioară a dezvoltării OI. O parte a reuniunii a fost dedicată analizei conexiunilor cu programele de studii și sublinierii abordării metodologice și a principalelor caracteristici ale programului, pregătind astfel faza A1-A3 a OI2. Punctele de pe ordinea de zi au fost: 1. Managementul proiectului, 2. Prezentare generală a proiectului, 3. Planificarea și organizarea I02 Ghid metodic privind construirea de roboți, 4. Planificarea și organizarea I03 Imprimare 3D, sprijin KIT (e-book), 5.Managementul proiectului, 6. Comunicare și diseminare, 7. Planul de monitorizare și evaluare a calității 8. Managementul riscului (Școala privată IMS) 9. Plan de monitorizare și evaluare a calității 10. Managementul riscului (Școala privată IMS). Calendarul 10. Plan de lucru pentru următoarele 3 luni, 11. Închiderea reuniunii și livrarea certificatelor. Rezultate: Coordonatorul a actualizat participanții cu privire la progresul general al proiectului, la analiza schimbărilor efectuate pentru a face față provocărilor pandemiei, a reamintit caracteristicile financiare specifice ale proiectului (bugetul primit în 5 tranșe). IO1 Curriculum pe robotică- A fost discutat stadiul de progres al IO1 și au fost stabilite termenele pentru ultimele acțiuni pe produs. Referitor la IO2 Ghid metodic privind construcția de roboți, managerul de produs propune un plan de lucru, s-a convenit asupra abordării pedagogice și s-au stabilit sarcinile și activitățile pentru fiecare partener: Pentru IO3 a fost discutat conținutul general, iar perioada de lucru a fost reorganizată în planificatorul general al calendarului.

Un punct important de discuție a fost primul raport intermediar.  Coordonatorul a cerut tuturor partenerilor să trimită sau să încarce pe spațiul de lucru de pe Drive fișele de pontaj și situația actuală a bugetului utilizat.  Școala privată IMS a prezentat planul de gestionare a riscurilor. Coordonatorul a stabilit noile termene limită pentru următoarele 3 luni și s-a convenit că accentul va fi pus pe finalizarea IO1, (termen limită 1 februarie 2022) și A4-5 din IO2. Pentru următoarea activitate față în față au fost stabilite detaliile procesului de selecție pentru LTTA în Turcia.

2nd TPM - Portugal

2nd Transnational Project Meeting -Portugal. The great partnership that we build and perfect hosting arrangements of EPRALIMA makes setting deadlines quite satisfying!  The second TPM, organized by EPRALIMA was specifically aimed to jointly work on the intellectual output. It was scheduled by the end of the development of the Curriculum phase, so that partners could compare and discuss results. Another key component reviewed during the TPM was the actual state of the Intellectual Outputs and the further planning of the development of IOs. Part of the meeting was dedicated to analyse connections with curricula and outline the methodological approach and main program features, thus preparing phase A1-A3 of the IO2. The items of the agenda were: 1 Project Management, 2. Project overview, 3. Plan and organize I02 Methodical guide on building robots,  4. Plan and organize I03 3D printing, support KIT (e-book), 5.Project Management, 6. Communication and Dissemination, 7. Quality  monitoring and evaluation Plan 8. Risk management (IMS Private School) 9. Timeline 10. Working plan for next 3 months, 11. Meeting closure and delivery of certificates. Outcomes: The coordinator updated the participants on the general progress of the project, the analysis of the changes made to face the challenges of the pandemic, reminded the specific financial characteristics of the project (budget receive in 5 tranches). IO1 Curriculum on Robotics- State of progress of the IO1 was discussed, and were established deadline for the last actions on the product.

On I02 Methodical guide on building robots, the manager of the output proposes a working plan, it was agreed the pedagogical approach, and tasks and activities were established for each partner.

For the IO3 general content was discussed, and working period was re-organized in the general timeline planner.

A major point of discussion was the first interim report.  Coordinator asked all partners to send or upload on the working space on Drive the timesheets and the current situation of the budget used.  IMS Private School presented Risk management plan. Coordinator set up the new deadlines for the next 3 month, and was agreed that the focus would be to finalize the IO1, (deadline 1 February 2022) and A4-5 of the IO2. For the next face-to-face activity was established details of the selection process for the LTTA in Turkey.