Skip to content
Menu

2-asis tarptautinis projektų susitikimas Portugalijoje. Puiki mūsų partnerystė ir puikios EPRALIMA organizuojamos renginių organizavimo sąlygos leidžia su malonumu nustatyti terminus!  Antrasis TPM, kurį organizavo EPRALIMA, buvo specialiai skirtas bendram darbui prie intelektinės produkcijos. Jis buvo suplanuotas mokymo programos rengimo etapo pabaigoje, kad partneriai galėtų palyginti ir aptarti rezultatus. Kitas svarbus TPM metu apžvelgtas komponentas buvo faktinė intelektinės produkcijos būklė ir tolesnis intelektinės produkcijos kūrimo planavimas. Dalis susitikimo buvo skirta sąsajoms su mokymo programomis analizuoti ir metodologiniam požiūriui bei pagrindinėms programos ypatybėms apsibrėžti, taip rengiantis IO2 A1-A3 etapui. Darbotvarkės klausimai: 1. Projekto valdymas, 2. Projekto apžvalga, 3. I02 Robotų konstravimo metodinis vadovas, 4. I03 3D spausdinimas, parama KIT (elektroninė knyga), 5. Projekto valdymas, 6. Komunikacija ir sklaida, 7. Kokybės stebėsenos ir vertinimo planas, 8. Rizikos valdymas (IMS privati mokykla), 9. Rizikos valdymas (IMS privati mokykla). Laiko grafikas 10. Artimiausių 3 mėnesių darbo planas, 11. Susitikimo uždarymas ir sertifikatų įteikimas. Rezultatai: Koordinatorius atnaujino dalyvių informaciją apie bendrą projekto pažangą, pokyčių, atliktų siekiant įveikti pandemijos iššūkius, analizę, priminė konkrečias finansines projekto charakteristikas (biudžetas gaunamas 5 dalimis). IO1 Robotikos mokymo programa – aptarta IO1 pažangos būklė, nustatytas paskutinių su produktu susijusių veiksmų terminas. Dėl I02 Metodinio vadovo apie robotų konstravimą, produkto vadovas pasiūlė darbo planą, buvo susitarta dėl pedagoginio požiūrio, nustatytos kiekvieno partnerio užduotys ir veiklos: Dėl IO3 buvo aptartas bendrasis turinys, o darbo laikotarpis buvo pertvarkytas į bendrąjį terminų planuotoją.

Svarbus diskusijų klausimas buvo pirmoji tarpinė ataskaita.  Koordinatorius paprašė visų partnerių atsiųsti arba įkelti į darbinę erdvę diske darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir esamą panaudoto biudžeto padėtį.  IMS privati mokykla pristatė Rizikos valdymo planą. Koordinatorė nustatė naujus terminus ateinantiems 3 mėnesiams ir buvo sutarta, kad daugiausia dėmesio bus skiriama IO1, (terminas 2022 m. vasario 1 d.) ir IO2 A4-5. Kitai tiesioginei veiklai buvo nustatytos LTTA Turkijoje atrankos proceso detalės

2nd TPM - Portugal

2nd Transnational Project Meeting -Portugal. The great partnership that we build and perfect hosting arrangements of EPRALIMA makes setting deadlines quite satisfying!  The second TPM, organized by EPRALIMA was specifically aimed to jointly work on the intellectual output. It was scheduled by the end of the development of the Curriculum phase, so that partners could compare and discuss results. Another key component reviewed during the TPM was the actual state of the Intellectual Outputs and the further planning of the development of IOs. Part of the meeting was dedicated to analyse connections with curricula and outline the methodological approach and main program features, thus preparing phase A1-A3 of the IO2. The items of the agenda were: 1 Project Management, 2. Project overview, 3. Plan and organize I02 Methodical guide on building robots,  4. Plan and organize I03 3D printing, support KIT (e-book), 5.Project Management, 6. Communication and Dissemination, 7. Quality  monitoring and evaluation Plan 8. Risk management (IMS Private School) 9. Timeline 10. Working plan for next 3 months, 11. Meeting closure and delivery of certificates. Outcomes: The coordinator updated the participants on the general progress of the project, the analysis of the changes made to face the challenges of the pandemic, reminded the specific financial characteristics of the project (budget receive in 5 tranches). IO1 Curriculum on Robotics- State of progress of the IO1 was discussed, and were established deadline for the last actions on the product.

On I02 Methodical guide on building robots, the manager of the output proposes a working plan, it was agreed the pedagogical approach, and tasks and activities were established for each partner.

For the IO3 general content was discussed, and working period was re-organized in the general timeline planner.

A major point of discussion was the first interim report.  Coordinator asked all partners to send or upload on the working space on Drive the timesheets and the current situation of the budget used.  IMS Private School presented Risk management plan. Coordinator set up the new deadlines for the next 3 month, and was agreed that the focus would be to finalize the IO1, (deadline 1 February 2022) and A4-5 of the IO2. For the next face-to-face activity was established details of the selection process for the LTTA in Turkey.