Skip to content
Menu

Pirmasis tarptautinis projekto “Profesinio mokymo kokybės ir patrauklumo didinimas pasitelkiant 3D spausdinimą ir robotiką geresniam įsitvirtinimui darbo rinkoje” susitikimas vyko Oradea mieste 2021 m. rugsėjo 11-12 d. Šeimininkė – Liceul “Don Orione”, projekto koordinatorė. Partneriai pristatė savo institucijas ir aptarė svarbiausius projekto aspektus: tikslus, darbo paketus, daugialypės terpės renginius, projekto valdymą, įgyvendinimą, sklaidos ir panaudojimo veiklas, kokybės užtikrinimą, projekto stebėseną ir vertinimą. tai buvo labai svarbus momentas projektui, nes leido daugumai partnerių dirbti akis į akį po ilgo internetinių darbinių susitikimų laikotarpio. Kita svarbi veikla buvo projekto pristatymas vietos bendruomenei per Naujųjų mokslo metų šventę. LDO buvo garbė pasidalyti šia ypatinga akimirka su svečiais.

he first Transnational Meeting of the project „Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better insertion to labor market” was held in Oradea in September the 11th and 12th of 2021.
The host was Liceul „Don Orione” as the Coordinator of the project.
The partners presented their institutions and went through the most important points of the project: the objectives, working packages, multiplier events, project management, implementation, dissemination and exploitation activities, quality assurance, monitoring and evaluation of the project.
It was a very important moment for the the project, because it allowed most of the partners to work face-to-face after a long period of online working meetings. Another important activity was presenting the project to local community at the New school year festivities. LDO was honored to share this special moment with it’s guests.